apri l2b

 

 

APRIL24 SZKOLENIA i FUNDUSZE EUROPEJSKIE z siedzibą w Warszawie jest wyodrębnioną jednostką merytoryczną Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Więckowskiej, która świadczy usługi szkoleniowe oraz pozyskuje i rozlicza dofinansowania unijne dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

 

Pozyskiwanie dofinansowania

 

APRIL24 SZKOLENIA i FUNDUSZE EUROPEJSKIE z siedzibą w Warszawie sporządza wnioski aplikacyjne o przyznanie pomocy publicznej oraz uczestniczy w procesie realizacji inwestycji i rozliczenia uzyskanej dotacji. APRIL24 współpracowała w procesie rozliczenia dotacji z takimi instytucjami jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie oraz Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Urzędami Marszałkowskimi.

W perspektywie finansowej 2007–2013 zespół  ekspertów pozyskał i współpracował przy uzyskaniu dofinansowania w łącznej wysokości ok. 550 mln zł i były to projekty o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym. W perspektywie finansowej 2014-2020 skutecznie pozyskujemy środki również na realizację projektów
o charakterze społecznym, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekty te obejmują inwestycje w ośrodki działające na rzecz takich osób (np. budowa i rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, budowa/rozbudowa ośrodków opiekuńczych, terapeutycznych) oraz na aktywizację społeczno-zawodową ich podopiecznych.

Przykładowe projekty społeczne, które uzyskały pozytywną ocenę/dofinansowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

1)    „Młodości, ty nad poziomy wylatuj! Program zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET po przejściach w woj. śląskim”,  1.2 POWER, woj. śląskie,
2)    „Od uzależnienia do niezależności – program aktywizacji zawodowej osób młodych z uzależnieniami  
w woj. lubuskim”, 1.2 POWER, woj. lubuskie,
3)    „Uniezależnieni w woj. świętokrzyskim”, 1.2 POWER, woj. świętokrzyskie,
4)    „Grzeczni idą do nieba, niegrzeczni są dobrymi pracownikami”, 1.3 POWER, ogólnopolski,
5)    „Monar24 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podopiecznych Monaru”, 7.1.2 RPO woj. wielkopolskie,
6)    „Monar24 – aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet z DSM:, 9.1 RPO woj. dolnośląskim,
7)    „Uniezależnieni w woj. zachodniopomorskim”, 1.2 POWER, zachodniopomorskie,
8)    „Klub Młodzieżowy Monar”, 9.2 RPO mazowieckie,
NOWE!
9)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),
10)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru, Caritasu i Antidotum w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),

W ramach współpracy zapewniamy – w zależności od potrzeb i indywidualnych ustaleń:

  • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
  • udział w negocjacjach z instytucją przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
  • pomoc w realizacji merytorycznej projektu w ustalonym zakresie,
  • prawidłowe rozliczenie i ewaluację projektu.
Jestemy na Google+
Google+