Usługi dla podmiotów gospodarczych obejmują działania prawne na rzecz:

  • spółek kapitałowych i osobowych
  • stowarzyszeń i fundacji
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą


Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną oraz doraźne doradztwo.

Prawo gospodarcze i cywilne

1. Pomoc w rozpoczęciu działalności (zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego)

2. Opiniowanie oraz sporządzanie projektów dokumentów korporacyjnych, w tym dokumentów przedkładanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

3. Doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzonej działalności, w tym:

  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach handlowych
  • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa związanych z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej
  • obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy)
  • obsługa prawna sporów sądowych oraz postępowań przed sądem arbitrażowym

Prawo zamówień publicznych

1. Obsługa prawna Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Obsługa prawna Wykonawcy w zakresie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

3. Doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Powszechnymi

4. Opiniowanie oraz sporządzenie projektów dokumentów z zakresu prawa zamówień publicznych

5. Prowadzenie szkoleń dla Zamawiających i Wykonawców z zakresu prawa zamówień publicznych

Prawo pracy

1. Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy

2. Sporządzanie i opiniowanie treści umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich

3. Doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy oraz wypowiedzeń zmieniających treść stosunku pracy

4. Obsługa prawna postępowań przed komisją pojednawczą i Sądem

Postępowanie nakazowe i upominawcze

1. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu przeciwko dłużnikowi

2. Doradztwo i obsługa prawna postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Prawo karne

1. Reprezentowanie interesów Klienta w sprawach karnych, w tym z zakresu przestępczości gospodarczej prowadzonych przez Prokuraturę i Sądy

2. Zastępstwo procesowe w sprawach, w których podmioty gospodarcze występują jako pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy oraz powód cywilny

Jestemy na Google+
Google+