Od 2 stycznia 2023 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, uzyskując przychody z tej działalności w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie będą mogły składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach konkursu z Działania 3.3 Innowacje w MŚP.

Wnioskodawcy już mogą przygotowywać swoje projekty, bo nabór będzie trwał tylko 21 dni – do 23 stycznia.

Rodzaje wsparcia

  • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/nowe-mozliwosci-rozwoju-dla-mazowieckich-przedsiebiorcow-dzieki-funduszom-europejskim/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektu-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-122-22/

 

ZMIANY W ZWOLNIENIACH LEKARSKICH A ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA SĄDOWEGO

Dotychczas, tj. do dnia 30 listopada 2018 roku, lekarz miał możliwość wystawienia zwolnień lekarskich na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Co prawda, możliwość wystawienia zwolnienia w wersji elektronicznej istniała od dnia 01 stycznia 2016 roku, niemniej decyzja o wyborze formy wystawienia zwolnienia należała do lekarza, często zaś uzależniona była od faktycznych możliwości technicznych danej placówki służby zdrowia. Sytuacja fakultatywnej możliwości wyboru formy uległa zmianie z dniem 01 grudnia 2018 roku, kiedy na lekarzy został nałożony obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA.

W związku z powyższym, powstaje pytanie, jak opisywana sytuacja wygląda w praktyce?

  1. Lekarz przekazuje podpisane za pomocą certyfikatu z ZUS, czy też kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, elektroniczne zaświadczenie lekarskie do ZUS;
  2. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek, np. pracodawcy na jego internetowym profilu PUE ZUS, najpóźniej następnego dnia po dniu otrzymania e-ZLA, przy czym należy wskazać, iż następuje to bez podania numeru statystycznego choroby;
  3. Wskazana informacja przekazywana jest również ubezpieczonemu, m.in. pracownikowi, który posiada profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Wprowadzone obecnie rozwiązanie stanowi wymierną korzyść dla każdej ze stron. Pracodawca, po utworzeniu profilu PUE, otrzyma natychmiast informacje o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA, jak i samo zwolnienie. Patrząc na opisaną sytuację od strony pracownika, należy wskazać, iż nie musi on dostarczać zwolnienia swemu pracodawcy, czy w przypadku przedsiębiorców, dostarczać takiego zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, pacjent, któremu lekarz wystawił elektroniczne zwolnienie, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie takiego zwolnienia, a co za tym idzie, nie dotyczy go ewentualne obniżenie z tego tytułu zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie ma założonego profilu na PUE?

W takiej sytuacji niemożliwe będzie elektroniczne przekazanie e-ZLA. Lekarz, bądź jego asystent medyczny zobowiązany będzie do wręczenia pacjentowi wydruku zwolnienia, pacjent zaś do   dostarczenia wydruku pracodawcy.

Kiedy następuje wydruk e- ZLA ?

Wydruk elektronicznego zaświadczenia lekarskiego jest przekazywany ubezpieczonemu w sytuacji, gdy z informacji udostępnionych na profilu lekarza PUE ZUS widnieje informacja, iż płatnik składek nie posiada profilu w tym systemie, bądź na żądanie ubezpieczonego, bez względu na posiadany przez płatnika (np. pracodawcę) profil.

WAŻNE!

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e- ZLA jest opatrzony podpisem oraz pieczątką lekarza, bądź jego asystenta medycznego. Co więcej, w sytuacji braku połączenia internetowego, lekarz wystawi zaświadczenie lekarskie na specjalnym formularzu, wydrukowanym odpowiednio wcześniej z systemu. Każdy wydrukowany przez lekarza formularz ma identyfikator (serię i numer) i jest zarejestrowany w systemie i również nie posiada numeru statystycznego choroby.

Odnosząc się zaś do zaświadczeń wydawanych przez lekarzy sądowych, należy wskazać, iż na dzień dzisiejszy, nie doszło w tym zakresie do zmian. Lekarz sądowy w dalszym ciągu wydawać będzie zaświadczenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku „o lekarzu sądowym”. Nie bez znaczenia pozostaje treść art. 11 tejże ustawy, stanowiąca, iż Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną”. Od osobistego zbadania przepis art. 12 pkt. 4 wprowadza wyjątek, zaś art. 14 w pkt. 1 ustawy, stanowi, iż „Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia”.

Dopuszczalność– w świetle art. 89 § 1 k.c. - warunku w oświadczeniu uprawnionego o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego.

Pytanie: Czy uprawniony w ramach służebności osobistej dokonujący zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego może w swoim oświadczeniu zastrzec warunek
w rozumieniu art. 89 k.c., czyli uzależnić powstanie lub ustanie skutków zrzeczenia od zdarzenia przyszłego i niepewnego?

 

Odpowiedź: Zrzeczenie się jest oświadczeniem jednostronnym, zatem nie może być uzależnione od warunków w rozumieniu art. 89 k.c. Doniosłość prawną miałoby tylko oświadczenie uprawnionego, które należałoby traktować jako zrzeczenie się prawa, natomiast zachowanie właściciela byłoby pozbawione doniosłości prawnej. Uzależnienie powstania lub ustania skutków oświadczenia o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego od zdarzenia przyszłego i niepewnego jest prawnie nieskuteczne.

KONFERENCJA „NIE DAJ SIĘ NABIĆ W FUNDUSZE! NA JAKIE ZEWNĘTRZNE WSPARCIE FINANSOWE MASZ SZANSE – PRZEWOŹNIKU, A NA JAKIE NIE – MIMO, ŻE TWÓJ DORADCA FINANSOWY JEST OPTYMISTĄ…” – WARSZAWA, 24 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

>Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż zostaliśmy zaproszeni do udziału w Konferencji "Nie daj się nabić w fundusze! Na jakie zewnętrzne wsparcie finansowe masz szanse - przewoźniku, a na jakie nie – mimo, że Twój doradca finansowy jest optymistą...", która to odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku w Warszawie, w hotelu Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, skrzyżowanie z Al. Żwirki i Wigury).
Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego "Nie daj się nabić w fundusze! Na jakie zewnętrzne wsparcie finansowe masz szanse - przewoźniku, a na jakie nie – mimo, że Twój doradca finansowy jest optymistą...", przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich na działalność transportową. Nasz Prelegent zaprezentuje również unijne i krajowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych.
Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

Nasze osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy

Utworzono: Dnia

Przykładowe projekty społeczne, które uzyskały pozytywną ocenę/dofinansowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

1)    „Młodości, ty nad poziomy wylatuj! Program zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób z grupy NEET po przejściach w woj. śląskim”,  1.2 POWER, woj. śląskie,
2)    „Od uzależnienia do niezależności – program aktywizacji zawodowej osób młodych z uzależnieniami  
w woj. lubuskim”, 1.2 POWER, woj. lubuskie,
3)    „Uniezależnieni w woj. świętokrzyskim”, 1.2 POWER, woj. świętokrzyskie,
4)    „Grzeczni idą do nieba, niegrzeczni są dobrymi pracownikami”, 1.3 POWER, ogólnopolski,
5)    „Monar24 – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – podopiecznych Monaru”, 7.1.2 RPO woj. wielkopolskie,
6)    „Monar24 – aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet z DSM:, 9.1 RPO woj. dolnośląskim,
7)    „Uniezależnieni w woj. zachodniopomorskim”, 1.2 POWER, zachodniopomorskie,
8)    „Klub Młodzieżowy Monar”, 9.2 RPO mazowieckie,
NOWE!
9)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),
10)    „Program aktywizacji społeczno zawodowej podopiecznych Monaru, Caritasu i Antidotum w woj. mazowieckim”, 9.1 RPO mazowieckie (negocjacje),

Jestemy na Google+
Google+