Dotacje unijne

W mijającej perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 firmy z branży transportowej miały wiele możliwości pozyskiwania dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne, na szkolenia i doradztwo, a także na bardziej zaawansowane projekty badawcze i wdrożeniowe. O wsparcie aplikowały zarówno nowoutworzone mikroprzedsiębiorstwa, dla których dotacje UE były pierwszymi środkami inwestowanymi w biznes, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwijające lub unowocześniające swoją ofertę, a także firmy dostrzegające potencjał rozwojowy w nowych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, współpracy typu B2B, czy ekspansji na rynki międzynarodowe.

 

Wśród licznych projektów zrealizowanych przez firmy z tej branży znalazło się między innymi wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz utworzenie centrum B+R w zakresie nowych koncepcji w dziedzinie transportu. Tego typu projekty finansowane były w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przedsiębiorcy pozyskiwali dotacje zarówno w programach krajowych jak i Regionalnych Programach Operacyjnych, wdrażanych w poszczególnych województwach. Wśród projektów dofinansowanych przez programy regionalne było między innymi wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji strzępek gumowych ze zużytych opon samochodowych wykorzystywanych w budownictwie drogowym, a także utworzenie stanowiska laboratoryjno-badawczego do badania ścieralności gumy i uruchomienie produkcji opon w technologii GDT.

Pozyskując dofinansowanie UE przedsiębiorcy zrealizowali projekty przekładające się na wzrost ich przewagi konkurencyjnej, których nie byliby w stanie zrealizować w takim zakresie bez zewnętrznego wsparcia. Innymi przykładami ciekawych projektów, których realizacja była możliwa dzięki wsparciu unijnemu było uruchomienie produkcji zindywidualizowanego fotela do samochodów ciężarowych oraz opracowanie innowacyjnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.

Obecnie wdrażanie funduszy UE z perspektywy 2007 – 2013 dobiega końca. Jednocześnie, podejmowane są decyzje co do szczegółowego przeznaczenia i zasad wykorzystania środków z nowej perspektywy na lata 2014 – 2020. Już wiadomo, że priorytetami w ramach przyszłej perspektywy unijnej będą m.in. inwestycje dotyczące energetyki i transportu publicznego oraz zadania łączące naukę i biznes, a jednym z celów tematycznych, na realizacje którego zostanie przeznaczona znacząca część środków jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

W nowej perspektywie, w większym niż dotychczas stopniu, przedsiębiorcy będą wspierani w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a samorządy na wsparcie przedsiębiorczości w okresie 2014 – 2020 mają jeszcze więcej środków niż dotychczas. Opracowywane i konsultowane obecnie projekty programów zostaną w grudniu 2013 przekazane do Rady Ministrów, a następnie do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Ich wdrażanie, a tym samym możliwość składania wniosków o dofinansowanie rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku.

Mogłoby się zatem wydawać, że jest jeszcze sporo czasu zanim zostaną ogłoszone pierwsze konkursy. Doświadczenie pokazuje jednak, że o sukcesie w pozyskiwaniu dotacji decyduje ma dobrze przemyślana i przygotowana koncepcja projektu. Dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania do startu po unijne pieniądze.

Jestemy na Google+
Google+