ZMIANY W ZWOLNIENIACH LEKARSKICH A ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA SĄDOWEGO

Dotychczas, tj. do dnia 30 listopada 2018 roku, lekarz miał możliwość wystawienia zwolnień lekarskich na papierowym formularzu (ZUS ZLA). Co prawda, możliwość wystawienia zwolnienia w wersji elektronicznej istniała od dnia 01 stycznia 2016 roku, niemniej decyzja o wyborze formy wystawienia zwolnienia należała do lekarza, często zaś uzależniona była od faktycznych możliwości technicznych danej placówki służby zdrowia. Sytuacja fakultatywnej możliwości wyboru formy uległa zmianie z dniem 01 grudnia 2018 roku, kiedy na lekarzy został nałożony obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA.

W związku z powyższym, powstaje pytanie, jak opisywana sytuacja wygląda w praktyce?

  1. Lekarz przekazuje podpisane za pomocą certyfikatu z ZUS, czy też kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, elektroniczne zaświadczenie lekarskie do ZUS;
  2. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek, np. pracodawcy na jego internetowym profilu PUE ZUS, najpóźniej następnego dnia po dniu otrzymania e-ZLA, przy czym należy wskazać, iż następuje to bez podania numeru statystycznego choroby;
  3. Wskazana informacja przekazywana jest również ubezpieczonemu, m.in. pracownikowi, który posiada profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Wprowadzone obecnie rozwiązanie stanowi wymierną korzyść dla każdej ze stron. Pracodawca, po utworzeniu profilu PUE, otrzyma natychmiast informacje o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA, jak i samo zwolnienie. Patrząc na opisaną sytuację od strony pracownika, należy wskazać, iż nie musi on dostarczać zwolnienia swemu pracodawcy, czy w przypadku przedsiębiorców, dostarczać takiego zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, pacjent, któremu lekarz wystawił elektroniczne zwolnienie, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie takiego zwolnienia, a co za tym idzie, nie dotyczy go ewentualne obniżenie z tego tytułu zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie ma założonego profilu na PUE?

W takiej sytuacji niemożliwe będzie elektroniczne przekazanie e-ZLA. Lekarz, bądź jego asystent medyczny zobowiązany będzie do wręczenia pacjentowi wydruku zwolnienia, pacjent zaś do   dostarczenia wydruku pracodawcy.

Kiedy następuje wydruk e- ZLA ?

Wydruk elektronicznego zaświadczenia lekarskiego jest przekazywany ubezpieczonemu w sytuacji, gdy z informacji udostępnionych na profilu lekarza PUE ZUS widnieje informacja, iż płatnik składek nie posiada profilu w tym systemie, bądź na żądanie ubezpieczonego, bez względu na posiadany przez płatnika (np. pracodawcę) profil.

WAŻNE!

Wydruk zaświadczenia lekarskiego e- ZLA jest opatrzony podpisem oraz pieczątką lekarza, bądź jego asystenta medycznego. Co więcej, w sytuacji braku połączenia internetowego, lekarz wystawi zaświadczenie lekarskie na specjalnym formularzu, wydrukowanym odpowiednio wcześniej z systemu. Każdy wydrukowany przez lekarza formularz ma identyfikator (serię i numer) i jest zarejestrowany w systemie i również nie posiada numeru statystycznego choroby.

Odnosząc się zaś do zaświadczeń wydawanych przez lekarzy sądowych, należy wskazać, iż na dzień dzisiejszy, nie doszło w tym zakresie do zmian. Lekarz sądowy w dalszym ciągu wydawać będzie zaświadczenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku „o lekarzu sądowym”. Nie bez znaczenia pozostaje treść art. 11 tejże ustawy, stanowiąca, iż Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną”. Od osobistego zbadania przepis art. 12 pkt. 4 wprowadza wyjątek, zaś art. 14 w pkt. 1 ustawy, stanowi, iż „Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia”.

Jestemy na Google+
Google+