Odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

​Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).

Jestemy na Google+
Google+