Specjalizacja - Prawo zamówień publicznych

Kancelaria wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych od stycznia 2016 roku wprowadzi nową usługę polegającą na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych.
Szkolenia dotyczyć będą praktycznych aspektów stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z udziałem Przedsiębiorców w przetargach.
O konkurencyjności wprowadzonej usługi świadczy to, iż koszt udziału Przedsiębiorcy w szkoleniu w całości sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w pramach projektu POWER Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Kalendarz szkoleń dostępny będzie na stronie Kancelarii w zakładce Aktualności.
Zapraszamy.

 

Konferencja Transport Manager - 22 października 2015 roku

aprilcopyaa

Mamy zaszczyt i przyjemność powiadomić Naszych Klientów, iż po raz trzeci zostaliśmy zaproszeni do udziału w zorganizowanej pod patronatem dwumiesięcznika TRANSPORT MANAGER Konferencji "Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem", która to odbędzie się 22 października w Poznaniu.

Nasz Prelegent, podczas wykładu zatytułowanego „Fundusze Unii Europejskiej również dla firm z sektora TSL. Nowa perspektywa do 2020r. – nowe możliwości” przedstawi aktualne szanse pozyskania dofinansowania na inwestycje z Wojewódzkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020.

Po prelekcji planowane są konsultacje z ekspertem.

 

 

Nowa usługa - Ignorantia iuris nocet

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i w tym zakresie poza standardowym zakresem wykonywanej dotychczas pomocy prawnej poprzez:

 • udzielanie porad prawnych ,
 • sporządzanie  opinii i analiz prawnych, 
 • sporządzanie projektów umów,
 • udzielanie konsultacji w zakresie umów już sporządzonych,
 • udział w  negocjacjach gospodarczych,
 • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
 • udział w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami,
 • sporządzanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji oraz spółdzielni,
 • doradztwa w zakresie prawa pracy.

Kancelaria wprowadziła nową usługę polegającą na bieżącym informowaniu Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością. 

W czym się specjalizujemy?

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz  Firm z branży transportowej i w tym zakresie oferta Kancelarii obejmuje:

 • sporządzanie umów z zakresu usług transportowych,
 • doradztwo w zakresie stosowania prawa pracy w branży transportowej,
 • obsługę  przedprocesową i procesową  przewoźników na etapie postępowania pojednawczego oraz sądowego, w sporach serwisowych, przed organami administracji publicznej, w sprawach o odszkodowanie, w sporach z zakresu prawa pracy.

Uprawnienia pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył pokrzywdzonemu szkodę wyrządzoną przestępstwem lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

Jestemy na Google+
Google+