Obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje rodzice mają obowiązek partycypacji w kosztach utrzymania dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zakres obowiązku alimentacyjnego jest natomiast zależny od możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, o czym mówi art. 135 § 1 kro.

Odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r.

​Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).

Zrzeczenie się użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 81/13) orzekł, że użytkownik wieczysty, który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.), może wyzbyć się tego prawa zgodnie z art. 902[1] KC , który to zapis stosuje się w drodze analogii.

Zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 79/13) orzekł o dopuszczalności zawarcia umowy darowizny na wypadek śmierci, pod warunkiem, że jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 74/13) orzekł, że istnienie "uzasadnionego interesu" nie stanowi przesłanki materialnoprawnej do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Jestemy na Google+
Google+