Nowa usługa - Ignorantia iuris nocet

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i w tym zakresie poza standardowym zakresem wykonywanej dotychczas pomocy prawnej poprzez:

 • udzielanie porad prawnych ,
 • sporządzanie  opinii i analiz prawnych, 
 • sporządzanie projektów umów,
 • udzielanie konsultacji w zakresie umów już sporządzonych,
 • udział w  negocjacjach gospodarczych,
 • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
 • udział w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi i urzędami,
 • sporządzanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji oraz spółdzielni,
 • doradztwa w zakresie prawa pracy.

Kancelaria wprowadziła nową usługę polegającą na bieżącym informowaniu Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością. 

W czym się specjalizujemy?

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz  Firm z branży transportowej i w tym zakresie oferta Kancelarii obejmuje:

 • sporządzanie umów z zakresu usług transportowych,
 • doradztwo w zakresie stosowania prawa pracy w branży transportowej,
 • obsługę  przedprocesową i procesową  przewoźników na etapie postępowania pojednawczego oraz sądowego, w sporach serwisowych, przed organami administracji publicznej, w sprawach o odszkodowanie, w sporach z zakresu prawa pracy.

Uprawnienia pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył pokrzywdzonemu szkodę wyrządzoną przestępstwem lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

Dotacje unijne

W mijającej perspektywie finansowej UE 2007 – 2013 firmy z branży transportowej miały wiele możliwości pozyskiwania dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne, na szkolenia i doradztwo, a także na bardziej zaawansowane projekty badawcze i wdrożeniowe. O wsparcie aplikowały zarówno nowoutworzone mikroprzedsiębiorstwa, dla których dotacje UE były pierwszymi środkami inwestowanymi w biznes, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwijające lub unowocześniające swoją ofertę, a także firmy dostrzegające potencjał rozwojowy w nowych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, współpracy typu B2B, czy ekspansji na rynki międzynarodowe.

Ochrona dóbr osobistych - czci, dobrego imię i dobrej sławy

     Cechą dóbr osobistych jest to, że prawa z nich wynikające (prawa osobiste) są prawami bezwzględnymi, skutecznymi erga omnes, to jest zarówno w stosunku do osób fizycznych jak i prawnych. Choć prawa te mają charakter niemajątkowy, ich naruszenie pociąga za sobą, niejednokrotnie skutki majątkowe. Szczególnie może to dotyczyć osób prawnych. Działania naruszające dobre imię osoby prawnej, narażają ją na utratę zaufania potrzebnego dla prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swoich zadań. Utrata zaufania zawsze powoduje, że część partnerów handlowych, rezygnuje z usług osoby prawnej, która utraciła zaufanie, co zazwyczaj przynosi straty majątkowe. Źródła ochrony tych dóbr osobistych upatrywać można również w Konstytucji RP, która w art. 47 gwarantuje każdemu prawo do ochrony prawnej czci i dobrego imienia.

Jestemy na Google+
Google+